வானிலை முன்அறிவிப்பு செனெகல்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...